Technical Data Sheets

IndustrialPersonal CareMetalworking Fluid AdditivesFormulated ProductsSpecialty Castor Derivatives
BT4 BioEstolide Data Sheet Biocea Data Sheet Passenger Car Motor OilBT BHI
BT22

Gear OilBT DSS
BT22 LP

Hydraulic FluidBT DES
BT75

GreaseBT PRA 30, 40, 50 & 100
BT TMPTO